Licence
I. Investiční služby

Příjem a přenos příkazů ve vztahu k jednomu nebo více finančním nástrojům.

 

Poskytování investičního poradenství.

 

Provedení příkazů jménem klientů.

II. Vedlejší služby

Úschova a správa finančních nástrojů, včetně úschovy a souvisejících služeb.   

 

Směnárenské služby, pokud jsou spojeny s poskytováním investičních služeb.  

   

Investiční průzkum a finanční analýza nebo jiné formy.

III. Finanční nástroje

Převoditelné cenné papíry

 

Peníze - tržní nástroje

 

Podílové jednotky v subjektech kolektivního investování:

 

Opce, futures, swapy, dohody o forwardové sazbě a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb nebo jiných derivátů nástroje, finanční indexy nebo finanční opatření, která mohou být vypořádána fyzicky nebo v hotovosti.

 

Opce, futures, swapy, dohody o forwardové sazbě a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na základě volby jedné ze stran (jinak než z důvodu selhání nebo jiné události ukončení).< /p>

 

Opce, futures, swapy, dohody o forwardové sazbě a jakékoli další derivátové smlouvy týkající se komodit, které musí být fyzicky vypořádány za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo/a MTF.

 

Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musí být fyzicky vypořádány, jinak nejsou uvedeny v bodě 6 části III a nejsou pro komerční účely, které mají vlastnosti jiných derivátových finančních nástrojů, s ohledem na mimo jiné na tom, zda jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných clearingových středisek nebo zda podléhají pravidelným výzvám k dodatkové úhradě.

 

Derivační nástroje pro převod úvěrového rizika Finanční smlouvy o rozdílech

 

Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, sazeb za přepravu, povolenek na emise nebo míry inflace nebo jiných oficiálních ekonomických statistik, které musí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti podle volby jedna ze stran (jinak než rea syn selhání nebo jiná událost ukončení), jakož i jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se aktiv, práv, závazků, indexů a opatření jinak neuvedených v této části, které mají vlastnosti jiných derivátových finančních nástrojů, s ohledem na to, zda např. mimo jiné jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných čistíren nebo podléhají pravidelným výzvám marží.       

                       

Společnost vstoupila do Vázaného zástupce dohoda s Wonderinterest Trading s.r.o.

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Varování před rizikem: CFD jsou složité nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 72.97% drobných investorů ztrácí peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.