Licence
I. Investiční služby

Příjem a přenos příkazů ve vztahu k jednomu nebo více finančním nástrojům.

 

Poskytování investičního poradenství.

 

Provedení příkazů jménem klientů.

II. Vedlejší služby

Úschova a správa finančních nástrojů, včetně úschovy a souvisejících služeb.   

 

Směnárenské služby, pokud jsou spojeny s poskytováním investičních služeb.  

   

Investiční průzkum a finanční analýza nebo jiné formy.

III. Finanční nástroje

Převoditelné cenné papíry

 

Peníze - tržní nástroje

 

Podílové jednotky v subjektech kolektivního investování:

 

Opce, futures, swapy, dohody o forwardové sazbě a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb nebo jiných derivátů nástroje, finanční indexy nebo finanční opatření, která mohou být vypořádána fyzicky nebo v hotovosti.

 

Opce, futures, swapy, dohody o forwardové sazbě a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na základě volby jedné ze stran (jinak než z důvodu selhání nebo jiné události ukončení).< /p>

 

Opce, futures, swapy, dohody o forwardové sazbě a jakékoli další derivátové smlouvy týkající se komodit, které musí být fyzicky vypořádány za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo/a MTF.

 

Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musí být fyzicky vypořádány, jinak nejsou uvedeny v bodě 6 části III a nejsou pro komerční účely, které mají vlastnosti jiných derivátových finančních nástrojů, s ohledem na mimo jiné na tom, zda jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných clearingových středisek nebo zda podléhají pravidelným výzvám k dodatkové úhradě.

 

Derivační nástroje pro převod úvěrového rizika Finanční smlouvy o rozdílech

 

Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, sazeb za přepravu, povolenek na emise nebo míry inflace nebo jiných oficiálních ekonomických statistik, které musí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti podle volby jedna ze stran (jinak než rea syn selhání nebo jiná událost ukončení), jakož i jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se aktiv, práv, závazků, indexů a opatření jinak neuvedených v této části, které mají vlastnosti jiných derivátových finančních nástrojů, s ohledem na to, zda např. mimo jiné jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných čistíren nebo podléhají pravidelným výzvám marží.       

                       

Společnost spolupracuje s vázaným zástupcem Wonderinterest Trading s.r.o.

Varování před rizikem: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku ztráty. U 88.24% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.