Εγγραφή
Με την εγγραφή σας, θα βοηθήσετε στη μείωση των εκπομπών CO2 στον κόσμο φυτεύοντας δέντρα. Μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε τον πλανήτη. Για κάθε λογαριασμό που δημιουργείται και επαληθεύεται, θα φυτέψουμε ένα δέντρο στην κεντρική Ευρώπη. Από το επίπεδο του λογαριασμού Coal και μετά, ο αριθμός των δέντρων που φυτεύονται πολλαπλασιάζεται.
{{ item.dial_code }}

Κάτι πήγε στραβά!
Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα ή επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

{{ errors['recaptcha'] }}

Σας ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!

Συνεχίστε στη Ζώνη Πελάτη

{{ verifyEmailText }}

Η επένδυσή σας έχει ήδη βοηθήσει στη φύτευση
0
δέντρων.
Έγγραφα για εγγραφή

As a fully licensed and regulated investment firm, our Company must adhere to strict industry standards and guidelines when it comes to the verification of all potential customers.

That’s why we request that our Clients prove their identity with a supported ID document or passport along with Proof of Residency when they open an account and wish to use our services.

Please find below the list of documents required for the activation and verification of your account.

Επιχειρηματικος λογαριασμος

Εάν ο πελάτης ενδιαφέρεται για τη δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού για την εμπορική του δραστηριότητα (ιδία επιχείρηση), εταιρεία ή άλλο είδος επιχειρηματικού υποκειμένου, πρέπει να αποδείξει ή να υποβάλει έγγραφα που να αποδεικνύουν τα ακόλουθα γεγονότα (Ένα έγγραφο μπορεί να καταδεικνύει περισσότερα γεγονότα ταυτόχρονα):

 • Αριθμός εγγραφής της εταιρείας·

 • Εγγεγραμμένη επωνυμία και επωνυμία επιχείρησης (εάν διαφέρει από την καταχωρημένη επωνυμία).

 • Τα κεντρικά γραφεία και ο τόπος της επιχείρησης, εάν διαφέρει από την έδρα.

 • Διευθυντές ή άλλα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας·

 • Εταιρική απόφαση σχετικά με τον ορισμό αντιπροσώπου που είναι εξουσιοδοτημένος να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό.

 • Η απόφαση της εταιρείας να ανοίξει λογαριασμό·

 • Κατάλογος των πραγματικών ιδιοκτητών της εταιρείας, με εξαίρεση τις εισηγμένες εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην ευρωπαϊκή οργανωμένη αγορά ή σε τρίτη αγορά με ισοδύναμες απαιτήσεις γνωστοποίησης και διαφάνειας·

 • Κατάλογος εγγεγραμμένων ιδιοκτητών, οι οποίοι ενεργούν ως εκπρόσωποι των ιδιοκτητών (ονομαζόμενων) εταιρειών.

Είναι απαραίτητο να προσκομίσετε τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ:

 • Πιστοποιητικό σύστασης;

 • Ιδρυτικό έγγραφο;

 • Καταστατικό;

 • Κοινωνικό συμβόλαιο

 • Το έντυπο απόφασης της εταιρείας σχετικά με το διορισμό αντιπροσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό (Παράρτημα Αρ. 1).

 • Η απόφαση της εταιρείας για άνοιγμα λογαριασμού (Παράρτημα Αρ. 2). Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ενεργεί ως εκπρόσωπος των τελικών ιδιοκτητών, είναι απαραίτητο:

 • Αντίγραφο της σύμβασης και εκπροσώπηση

  των ακόλουθων προσώπων:

 • Ένας εκπρόσωπος που είναι εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό.

 • Τελικοί ιδιοκτήτες

 • Εκπρόσωπος των ιδιοκτητών

 

Σημείωση: Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και Οδηγία 2014/65/ΕΕ – MiFID II), η Εταιρεία θα τηρεί αρχεία που περιέχουν προσωπικά δεδομένα Πελάτη, πληροφορίες συναλλαγών, έγγραφα ανοίγματος λογαριασμού, επικοινωνίες και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τον Πελάτη για τουλάχιστον 5 (πέντε) χρόνια, μετά τη λήξη της Επιχειρηματικής Σχέσης με τον Πελάτη. Εφόσον ζητηθεί από την Αρμόδια Αρχή (την ΕΚΚ), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την εθνική νομοθεσία, για επιπλέον περίοδο έως 7 (επτά) ετών.

Προσωπικος λογαριασμος

Πριν από την ενεργοποίηση του λογαριασμού του πελάτη, είναι απαραίτητο ο πελάτης να μας παραδώσει έγγραφα για την επαλήθευση της ταυτότητας και της διαμονής του.

Αποδεικτικό Ταυτότητας – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αντίγραφο ενός από τα ακόλουθα έγγραφα ταυτότητας

 • Διαβατήριο – η σελίδα με τη φωτογραφία (καλή ορατότητα των γραμμών MRZ).

 • Κάρτα Ταυτότητας – και οι δύο πλευρές (καλή ορατότητα των γραμμών MRZ).

 • Άδεια οδήγησης – και από τις δύο πλευρές.

Ένα αντίγραφο πρέπει να περιέχει:

 • Πλήρες όνομα (το ίδιο στο διαβατήριο/ταυτότητα).

 • Ημερομηνία γέννησης (το ίδιο στο διαβατήριο/ταυτότητα).

 • Το έγγραφο ταυτότητας πρέπει να είναι έγκυρο.

 

* Η διεύθυνση στο έγγραφο ταυτότητας μπορεί να μην είναι ίδια με τη διεύθυνση που δίνεται κατά την εγγραφή

Σύμφωνα με το Νόμο 188(Ι)/2007, όπως τροποποιείται κατά καιρούς, Για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, Παράγραφος 66(2): «Απαγορεύεται σε πρόσωπα που ασκούν χρηματοοικονομικές ή άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες να ανοίγουν ή να διατηρούν ανώνυμους ή αριθμημένους λογαριασμούς ή λογαριασμούς σε ονόματα διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στα επίσημα έγγραφα ταυτότητας».

 

Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας με ακριβή στοιχεία, που αντιστοιχούν στα στοιχεία της ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής σας.

 

Απόδειξη παραμονής - ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΕΛΑΤΗ

Έγγραφο που επιβεβαιώνει τη διεύθυνση - ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Ο σκοπός της επαλήθευσης της κατοικίας είναι να ληφθεί μια διεύθυνση όπου συνήθως διαμένει ο πελάτης, η οποία μπορεί να μην ταιριάζει με τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας. Επομένως, για παράδειγμα, χρειάζεται ένα τιμολόγιο για ρεύμα, γιατί η υπόθεση είναι ότι όπου ο πελάτης πληρώνει για ρεύμα, μένει πραγματικά.

Απαιτούμε αντίγραφο ενός από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Λογαριασμός ή τιμολόγιο για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας: ρεύμα, φυσικό αέριο, νερό, σκουπίδια.

 • Τιμολόγιο Διαδικτύου.

 • Τιμολόγιο σταθερής γραμμής.

 • αντίγραφο κίνησης (τράπεζα ή πιστωτική κάρτα).

 • Συμφωνία μίσθωσης ή λογαριασμός μίσθωσης.

 • Κρατικό πιστοποιητικό κατοικίας·

 • Στεγαστικό δάνειο;

 • Επίσημη επιστολή (αστυνομία, πρεσβεία, δημοτικό γραφείο, φορολογικό έγγραφο, ψηφοδέλτιο, έγγραφο κρατικής εταιρείας κοινωνικής ασφάλισης).

Το αντίγραφο πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Ονομα και επίθετο;

 • Διεύθυνση;

 • Ημερομηνία (το έγγραφο δεν πρέπει να είναι παλαιότερο των 6 μηνών).

 

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ:

 • Ασφάλειες (Aegon, Trust, ασφάλιση αυτοκινήτου κ. λπ.)

 • Τιμολόγιο για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

 • Χειρόγραφα έγγραφα.

 

Διαδικασία ενεργοποίησης πελάτη:

Το τμήμα υποστήριξης πελατών ελέγχει και εγκρίνει τα έγγραφα του πελάτη και στη συνέχεια ενεργοποιεί τον λογαριασμό συναλλαγών για συναλλαγές.

Λάβετε υπόψη ότι η Wonderinterest Trading Ltd (εφεξής «η Εταιρεία») επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απαιτήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες/τεκμηρίωση, εάν χρειαστεί, για την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης του λογαριασμού συναλλαγών σας.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ένας Λειτουργός της Εταιρείας θα επικοινωνήσει μαζί σας. Σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο και Οδηγία: «Ο συνολικός χρόνος στον οποίο ολοκληρώνεται η επαλήθευση της ταυτότητας πελάτη/πραγματικού δικαιούχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την αρχική επαφή». «Όταν η επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη/πραγματικού δικαιούχου δεν έχει ολοκληρωθεί εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου των 15 ημερών, η έναρξη μιας επιχειρηματικής σχέσης πρέπει να τερματιστεί την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας και όλα τα κατατεθέντα κεφάλαια πρέπει να επιστραφούν στον πελάτη/πραγματικό ιδιοκτήτη, στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο προέρχονται. Η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα, ανεξάρτητα από το αν ο πελάτης έχει ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του ή όχι.»

 

Σημείωση: Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και Οδηγία 2014/65/ΕΕ – MiFID II), η Εταιρεία θα τηρεί αρχεία που περιέχουν προσωπικά δεδομένα Πελάτη, πληροφορίες συναλλαγών, έγγραφα ανοίγματος λογαριασμού, επικοινωνίες και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τον Πελάτη για τουλάχιστον 5 (πέντε) χρόνια, μετά τη λήξη της Επιχειρηματικής Σχέσης με τον Πελάτη. Εφόσον ζητηθεί από την Αρμόδια Αρχή (την ΕΚΚ), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την εθνική νομοθεσία, για επιπλέον περίοδο έως 7 (επτά) ετών.

Αλλα εγγραφα

Εάν ο πελάτης ζει με την οικογένεια και δεν μπορεί να στείλει αποδεικτικό διαμονής στο όνομά του, θα του ζητήσουμε να στείλει τα ακόλουθα έγγραφα από το μέλος της οικογένειας (μητέρα, πατέρας, σύζυγος και σύζυγος):

 • Αποδεικτικό ταυτότητας·

 • Αποδεικτικό κατοικίας;

 • Σε περίπτωση μητέρας/πατέρα χρειαζόμαστε πιστοποιητικό γέννησης του πελάτη.

 • Στην περίπτωση του συζύγου χρειαζόμαστε πιστοποιητικό γάμου.

Πιστωτικές κάρτες

Για να αποτρέψουμε την απάτη με πιστωτικές κάρτες, απαιτούμε αντίγραφο της πιστωτικής κάρτας από τους πελάτες μας.

ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

 • Όνομα του κατόχου,

 • Τα πρώτα 4 ψηφία και τα τελευταία 4 ψηφία του αριθμού της πιστωτικής κάρτας.

 • Ημερομηνία λήξης (ακόμα ισχύει).

 • Υπογραφή του κατόχου (μαυρίστε τον κωδικό CVV2).

Οι πελάτες με υψηλή δραστηριότητα στον λογαριασμό συναλλαγών τους (λογαριασμός) θα κληθούν να στείλουν DOD (Δήλωση Καταθέσεων).

 

Λάβετε υπόψη σας ότι δεν απαιτείται σαρωμένο αντίγραφο της μπροστινής και της πίσω όψης της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας εάν προχωρήσετε σε κατάθεση μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται να μας παράσχετε αντίγραφο της απόδειξης μεταφοράς/SWIFT.

🍪 Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για την αποθήκευση, πρόσβαση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για να σας προσφέρουμε την καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία. Κάνοντας κλικ στην Αποδοχή cookies, συναινείτε στην αποθήκευση όλων των cookies και διασφαλίζετε την καλύτερη απόδοση του ιστότοπου. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις cookie ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας κλικ στις Ρυθμίσεις cookie. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και τους σκοπούς, διαβάστετη πολιτική μας για τα cookiesκαιΣημείωση απορρήτου.

Ρυθμίσεις cookies


Έλεγχος cookie

Τι είναι τα cookies;

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που καθιστούν δυνατή την πρόσβαση στην η υπηρεσία μας, η οποία παρέχει μοναδική αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας. Τα Cookies λειτουργούν κανονικά αναθέτοντας έναν μοναδικό αριθμό στη συσκευή σας και αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε καθώς και από τρίτους παρόχους υπηρεσιών για αυτόν τον ιστότοπο. Με τον όρο cookies πρέπει να λαμβάνονται υπόψη άλλες τεχνολογίες όπως SDK, εικονοστοιχεία και τοπική αποθήκευση.


Εάν είναι ενεργοποιημένη

Μπορεί να σας αναγνωρίσουμε ως πελάτη που επιτρέπει προσαρμοσμένες υπηρεσίες, περιεχόμενο και διαφημίσεις, αποτελεσματικότητα υπηρεσιών και αναγνώριση συσκευών για βελτιωμένη ασφάλεια
Ενδέχεται να βελτιώσουμε την εμπειρία σας με βάση την προηγούμενη συνεδρία σας
Μπορούμε να παρακολουθούμε τις προτιμήσεις σας και να εξατομικεύσουμε τις υπηρεσίες
Μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοση της Ιστοσελίδας.


Εάν είναι απενεργοποιημένο

Δεν θα μπορούμε να θυμόμαστε τις προηγούμενες συνεδρίες σας, κάτι που δεν θα μας επιτρέψει να προσαρμόσουμε τον ιστότοπο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας
Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες και η εμπειρία χρήστη να είναι μειωμένη χωρίς cookies


Αυστηρά απαραίτητο σημαίνει ότι οι βασικές λειτουργίες της Ιστοσελίδας δεν μπορούν να παρέχονται χωρίς τη χρήση τους. Επειδή αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και ασφάλεια των λειτουργιών και των υπηρεσιών του ιστότοπου, δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση αυτών των τεχνολογιών. Μπορείτε ακόμα να τα αποκλείσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά μπορεί να προκαλέσει τη δυσλειτουργία των βασικών λειτουργιών του ιστότοπου.

 • Ορισμός προτιμήσεων απορρήτου
 • Ασφαλής σύνδεση
 • Ασφαλής σύνδεση κατά τη χρήση των υπηρεσιών
 • Συμπλήρωση εντύπων

Αναλύσεις και τεχνολογίες παρακολούθησης απόδοσης για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

 • Οι σελίδες με τις περισσότερες προβολές
 • Αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο
 • Ανάλυση σφαλμάτων
 • Δοκιμές και μετρήσεις διαφόρων αποτελεσμάτων σχεδιασμού

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να χρησιμοποιεί τεχνολογίες διαφήμισης και μάρκετινγκ τρίτων.

 • Προωθήστε τις υπηρεσίες μας σε άλλες πλατφόρμες και ιστότοπους
 • Μετρήστε την αποτελεσματικότητα των καμπανιών μας

Προειδοποίηση Κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο ταχείας απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. Το 81.75% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFD. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.